"สอบปลายภาคเรียนวันแรก" 10 -14 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)