19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยนางสมศิริ นคราวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม โดย ดร.ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนอาชีพเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาสายอาชีพในสายสามัญ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านสายอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง