12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566 โดยนางสมศิริ นครวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอชีพเวียงเชียงรุ้ง