ประกาศฝ่ายวิชาการ กำหนดวันเปิด  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และวันสิ้นสุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566