วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 คณะครูวิทยาลัยการเวียงเชียงรุ้ง ได้ออกนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเครือเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลชิดลม ซึ่งมีนักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล