วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 "วันครูแห่งชาติ" วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อาชีวะสัมพันธ์" ประจำปี 2566 ในการนี้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ของสถานศึกษาภาครัฐ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย,วิทยาลัยเทคนิคเทิง,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย,วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย,วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียราย