วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสถิตย์  ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธาน โดยชี้แจงนโยบายและมอบ 7 นโยบายเร่งด่วนของ สอศ. ในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ The Imperial Hotel and Convention Centre จังหวัดพิษณุโลก 

 7 นโยบายเร่งด่วนของ สอศ. มีดังนี้

  • ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
  • ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่
  • ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน
  • ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ.
  • ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง
  • สร้างภาพลักษณ์อาขีวศึกษา
และนโยบายการรับนร./นศ. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน 5% มุ่งเน้นรับนร./นศ.ในระบบทวิภาคีให้ได้เพิ่มอีก30% ตลอดจนให้สถานศึกษาภาครัฐ เปิดรับนร./นศ.ในสาขาที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการการศึกษาในปัจจุบัน อนาคต และความต้องการของประเทศและพื้นที่ สำหรับสถานศึกษาเอกชน สามารถรับนร./นศ.ตามศักยภาพและความพร้อม 
 
ที่มาของข่าว Bpcd Vec