ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ อวท. 65 นักเรียน นักศึกษา โครงการเปิดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวัน พุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอินทนิล เวลา 13.00น.