ประกาศ จากงานทะเบียน แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน