ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ นำเอกสารหลักฐานของตัวนักเรียนและผู้ปกครอง มาทำเรื่องมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป