การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์มีแนวปฏิบัติดังนี้

แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ

1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init 

2. พิมพ์(ปริ้น)ใบสมัครจากโปรแกรมรับสมัครออนไลน์ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

3. นำใบสมัครออนไลน์ที่พิมพ์(ปริ้น) ออกมาแล้วนำมายื่นสมัครที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ห้องงานทะเบียน

4. ผู้ที่กรอกในระบบการรับสมัครออนไลน์ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครในรอบปกติเท่านั้น

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. สำเนาใบระเบียนแสงดผลการเรียน ม.3 (ปพ.1) หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน

2. สำเนาทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ใบสมัคร ที่พิมพ์(ปริ้น) มาจากระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อแบบออนไลน์


ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อแบบออนไลน์
1.เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init จะปรากฎหน้าจอดังรูปภาพ อ่านข้อกำหนดต่างๆ แล้วคลิกสมัครเรียนตามกรอบสีแดง


2.เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนต่อ


3.กดปุ่ม OK ยืนยันข้อมูล


4.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเรียน ตามด้วยวัน เดือน ปีเกิด แล้วกดปุ่มตรวจสอบ


5. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเรียน เลือกสาขาวิชา และเลือกสถานศึกษาที่ท่านต้องการเข้าเรียนต่อระบุเป็นวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
6. เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเรียนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก และตรวจสอบผลการสมัครดังรูป และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และพิมพ์ใบสมัครเตรียมไว้ยื่นในวันรับมอบตัว