ประกาศ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น สามารถรับใบลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้ที่ครูที่ปรึกษาของท่านหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ