video
video


ใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลดคลิกที่นี่
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาคนละ 2000 บาทได้ที่นี่

 


 งานวิทยาบริการและห้องสมุดขอนำเสนอบริการห้องสมุดในรูปแบบดิจิทัล ไลบลารี่ ออนไลน์ คลิกที่นี่ http://wice.vlcloud.net/
วิธีการล็อกอินเข้าใช้งาน คลิกที่นี่

  • นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยการล็อกอินด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน พาสเวิร์ดเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ล็อกอินด้วย รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งสองช่อง

DEEP ศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนไทยทุกคน https://deep.moe.go.th/
คู่มือการลงทะเบียน ,เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่
 


 เว็บไซต์ฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์


 


ศธ. แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” ถ้วนหน้า
วันนี้ (16 ส.ค.64) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในงานแถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” ถ้วนหน้า

 
วันนี้ (16 ส.ค.64) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในงานแถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” ถ้วนหน้า โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอน และมีเวลาดูแลนักเรียน และนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ สอศ. จึงได้วางแผนจัดทำแนวทางลดภาระครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ Online, Onsite และผสมสาน ส่วนในพื้นที่สีแดง จำเป็นต้องเรียน Online ตลอดภาคเรียนนี้ ทำให้ต้องปรับการเรียนในภาคเรียนนี้เป็นการเรียนวิชาทฤษฎี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว ในภาคเรียนต่อไปจะเรียนวิชาปฏิบัติ
สำหรับแนวการวัดประเมินผลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะขยายเวลาจากการวัดประเมินผลใน 1 ภาคเรียนการศึกษา เป็น 1 ปีการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ในการเรียนการสอนแบบทวิภาคี หรือฝึกงานที่สถานประกอบการ จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.สถานประกอบการจะต้องมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.ผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้บุตร หลาน ฝึกงานในสถานประกอบการ และ 3.นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจในการฝึกงานที่สถานประกอบการ หากไม่เป็นไปตามทั้ง 3 ข้อ สอศ. จะจัดสถานที่จำลองในการฝึกงานซึ่ง “เด็กทุกคนต้องได้เรียน และมีคุณภาพ”
สำหรับการลดภาระของผู้ปกครอง สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง ภายใน 7 วัน ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ